Danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng đồng
  • Cập nhật: 19/02/2020
  • Lượt xem: 2913 lượt xem

Theo báo cáo cung cấp của phòng Y tế huyện (ngày 19/02/2020) danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng đồng