Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
  • Cập nhật: 18/05/2021
  • Lượt xem: 16468 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

I. Sổ tay hướng dẫn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

1. Mc đích Tài liu này đưc xây dng nhm mc đích hưng dn ngưi dùng:

- S dng các chc năng ca H thng thông tin báo cáo ca Văn phòng Chính ph (gm nhp liu, trình duyt, gi, tng hp, đính chính, duyt báo cáo) đ thc hin 06 chế đ báo cáo đnh k quy đnh ti Thông tư s 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy đnh chế đ báo cáo đnh k và qun lý, s dng, khai thác H thng thông tin báo cáo ca Văn phòng Chính ph;

- S dng các chc năng quản trị Hệ thống (gm qun tr đơn v và qun tr ngưi dùng).

2. Đi tưng trin khai:

- Các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph và các cơ quan, đơn v trc thuc.

-y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương (sau đây gi là y ban nhân dân cp tnh) và các cơ quan, đơn v trc thuc; y ban nhân dân huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh, thành ph trc thuc Trung ương (sau đây gi  là y ban nhân dân cp huyn) và các cơ quan, đơn v trc thuc; y ban nhân dân xã, phưng, th trn (sau đây gi là y ban nhân dân cp xã).

-c cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hi, Ngân hàng Phát trin Vit Nam.

- Các t chc, cá nhân liên quan khác.

3. Đăng nhập Hệ thống

Người dùng truy cập websitehttps://baocaochinhphu.gov.vn, chọn chức năng Đăng nhập với VNConnect. Hệ thống chuyển sang giao diện đăng nhập bằng VNConnect của Cổng dịch vụcông quốc gia.


Cụ thể tài liệu hướng dẫn Tại đây

II. Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng chính phủ

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Vvawn phòng Chính phủ.

2. Phạm vi

Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương để khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3.Hình thức đăng ký

Thông qua Sim ký số, USB ký số hoặc sử dụng thuê bao di động chính chủ, thông tin Bảo hiểm xã hội, Bưu điện Việt Nam

Cụ thể tài liệu hướng dẫn Tại đây

Video hướng dẫn sử dụng "Tài khoản nhập liệu" trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ Tại đây

Lê Quang