Hướng dẫn việc bầu cử ở nơi tổ chức bầu cử sớm và những vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
  • Cập nhật: 06/05/2021
  • Lượt xem: 6099 lượt xem

Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Văn bản số 193/VPHĐBCQG-PL ngày 30/4/2021 về hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm và Văn bản số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ban Biên tập