Kế hoạch tiếp xúc cứ tri và họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX
  • Cập nhật: 15/11/2021
  • Lượt xem: 2158 lượt xem

Ngày 10/11/2021, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 14/KH-HĐND về tiếp xúc cứ tri và họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Theo đó:

Về tiếp xúc cử tri

Nội dung tiếp xúc cử tri: 

Thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khoá XIX; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX và các đề nghị, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hình thức tiếp xúc cử tri:

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh không tổ chức theo hình thức trực tiếp. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu trao đổi, thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mạt trận Tổ quốc cấp huyện về cách thức tiếp xúc cứ tri như: gửi các tài liệu, thông tin liên quan tới kỳ họp để cử tri nghiên cứu; thông báo nội dung, chương trình của kỳ họp, những vấn đề cần xin ý kiến của cử tri và Nhân dan trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua báo cáo cua Ủy ban Mạt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Về họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Nội dung: 

Thảo luận về nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba; kết quả thực hiên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vu năm 2022; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp trình HĐND tại kỳ họp.

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương, MTTQ và của đại biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị tham dự hội nghị.

Thông nhất trong Tổ về nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn, đề nghị giải trình tại kỳ họp. Mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh đăng ký ít nhất 02 ý kiến chất vấn, đề nghị giải trình và 01 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường.

Thời gian: Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh xong trước ngày 1/12/2021.

Chi tiết Kế hoạch đính kèm Tại đây.

Ban biên tập