Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đê thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập (giai đoạn 4)
  • Cập nhật: 16/11/2020
  • Lượt xem: 12040 lượt xem

Ngày 10/11/2019 của UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập (giai đoạn 4).

Cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích: 7.275,6 m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân và quỹ đất do UBND xã Lương Son quản lý tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập theo chỉ giới thu hồi đất thế hiện trên bản vẽ trích lục bản đồ địa chính thu hồi đất số 30/TĐ-THĐ do Công ty TNHH Tuấn Đạt lập tháng 10 năm 2020. Trong đó diện tích, loại đât thu hôi cụ thế như sau:

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 4.860,9m2.

+ Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 1.503,5m2.

+ Đất bằng chưa sử dụng (BCS): 56,5 m2.

+ Đất giao thông (DGT): 31,4 m2.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập (giai đoạn 4).

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hi đt:

Chi tiết Quyết định số 2206/QĐ-UBND, tại đây

UBND huyện Yên Lập