Sức lan tỏa sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Yên Lập
  • Cập nhật: 02/07/2020
  • Lượt xem: 5733 lượt xem

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Yên Lập đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ huyện Yên Lập hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó, 23 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ với trên 5000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện là các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung chỉ đạo, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng đều đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng và  xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị 05 và Chuyên đề năm 2016, 2017, 2018; 2019, 2020 tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề đạt 96%. Những nội dung trọng tâm mang tính đột phá; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Huyện Yên Lập tổ chức học tâp Nghị quyết cho cán bộ Đảng viên

Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì phối hợp với cơ quan tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cơ sở. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định khâu đột phá, đó là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân". Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định rõ những nội dung cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả. Các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đã lựa chọn 72 tập thể và 99 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện. Huyện ủy lựa chọn 03 tập thể và 04 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh.


Đoàn công tác của huyện do Đ/c Nguyễn Minh Tuấn- TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đi thăm quan mô hình liên kết sản xuất ớt tại xã Xuân Viên

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên thể hiện rõ ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đăng ký kế hoạch cá nhân bằng những việc làm, hành động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, đảng trực thuộc đã lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, coi đó là thước đo, làm cơ sở, chuẩn mực để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Lập tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực và hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)