Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười ba - Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Cập nhật: 07/10/2020
  • Lượt xem: 7139 lượt xem

Ngày 5/10/2020, Thường trực HĐND huyện ban hành Thông báo số 06/TB-TTHĐND về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười ba - Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chính của Thông báo số 06/TB-TTHĐND:

1. Nội dung:

1.1. Xem xét và ban hành nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công cho Ủy ban nhân dân huyện.

1.2. Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo chi dự phòng ngân sách huyện (từ sau kỳ họp giữa năm đến hết ngày 30/9/2020).

1.3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thời gian, địa điểm họp: 

2.1. Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày, ngày 14/10/2020 (khai mạc 8 giờ 00 phút).

2.2. Địa điểm: Tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thường trực HĐND huyện