Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Cập nhật: 10/03/2021
  • Lượt xem: 3265 lượt xem

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Yên Lập khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 về chương trình các kỳ họp HĐND huyện năm 2021, sau khi thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XIX như sau:

I. Các văn bản trình tại kỳ họp

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - ­2021.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Toà án nhân dân huyện từ năm 2016 đến hết năm 2020.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện từ năm 2016 đến hết năm 2020.

5. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về nhũng nội dung được phân công thẩm tra.

6. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.            .

7. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 II. Về thời gian tiến hành kỳ họp

Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XIX tổ chức trong thời gian 1/2 ngày, dự kiến khai mạc ngày 09/4/2021.

Ban Biên tập