THÔNG BÁO DỰ KIẾN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
  • Cập nhật: 11/04/2023
  • Lượt xem: 750 lượt xem

Theo thông báo số 02/TB-HĐND ngày 7/4/2023 của HĐND huyện Yên Lập về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp chuyên đề thứ Hai, HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến sẽ tiến hành các nội dung sau:

I. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực HĐND huyện trình

1.1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

1.2. Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2. Ủy ban nhân dân huyện trình

2.1. Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân huyện miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2.2. Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2.3. Tờ trình về phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương tình mục tiêu quốc gia năm 2023 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2.4. Tờ trình về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2.5. Tờ trình về điều chỉnh danh mục phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

3. Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện trình: Báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

II. Dự kiến các Nghị quyết HĐND huyện thông qua

1. Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026.

2. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021  .

3. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Nghị quyết xác nhận kết qủa bầu Ủy viên Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Nghị quyết về phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương tình mục tiêu quốc gia năm 2023.

6. Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện.

7. Nghị quyết về điều chỉnh danh mục phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

III. Thời gian tiến hành kỳ họp

- Kỳ họp chuyên đề thứ Hai, HĐND huyện khóa XX họp trong 1/2 ngày, từ 8h00' ngày 14 tháng 4 năm 2023.

- Thời gian các Ban thẩm tra báo cáo: Xong trước ngày 12/4/2023.

Ban Biên tập