Thông báo: Quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất Băng 2, Bến Lở, khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh
  • Cập nhật: 05/10/2020
  • Lượt xem: 9064 lượt xem

Ngày 22/9/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về thành lập tổ kiểm tra thực hiện dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất Băng 2, Bến Lở, khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh