Thông báo: Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
  • Cập nhật: 20/02/2020
  • Lượt xem: 8963 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 17/TB-UBND ngày 20/02/2020 về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Xuân Thủy năm 2020