Thông báo về việc công khai lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 15/05/2023
  • Lượt xem: 1152 lượt xem

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lập thông báo công khai việc lựa chọn đơn vị, tố chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở, như sau:

1. Tên đon vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện).

Địa chỉ: Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản, so lượng, giá trị:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại: Khu Đình Cả, xã Hưng Long; Khu Cả, xã Trung Sơn; khu 8, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập.

3. Hình thức, thời hạn sử dụng đất

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

4.1. Tiêu chỉ lựa chọn

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016 (cụ thể theo Phụ ỉụC' I của Thông tư sổ 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đẩu giả tài sản).

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Ưu tiên đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản có năng lực, kinh nghiệm, phương án đấu giá khả thi; đã tham gia tổ chức đấu giá trên địa bàn huyện (nếu có).

4.2. Hồ sơ pháp lý

Bản sao công chứng, chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyêt định thành lập, chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, hợp đông dịch vụ đâu giá tài sản tương tự... (bản sao công chứng, chứng thực không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).

- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản cung cấp được đóng thành quyển, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với các thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia phải để trong túi hoặc bì thư có niêm phong của đơn vị.

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lập sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn; những đơn vị không nhận được thông báo kết quả thì được hiểu là không được lựa chọn và không được trả lại hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đãng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/5/2023, đến 17 giờ 00 phút ngày 18/5/2023 (nộp hồ sơ trong giờ hành chính).

Chi tiết trong file đính kèm

Ban Biên tập