Thông báo về việc tổ chức thực hiện đường giây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi những nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
  • Cập nhật: 13/11/2019
  • Lượt xem: 13764 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 125/TB-UBND ngày 11/11/2019 về việc tổ chức thực hiện đường giây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi những nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp