Thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng
  • Cập nhật: 10/10/2019
  • Lượt xem: 25317 lượt xem

Trích Văn bản số 909-CV/HU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thực hiện Thông báo số 256-TB/TU ngày 09/5/2016 của Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ về việc "Tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc theo quy định tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh"; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 182-CV/HU ngày 20/5/2016 "Về việc tổ chức nghi thức chào cờ" mỗi tháng 01 lần vào sáng thứ 2 của tuần đầu tháng. Trong thời gian qua việc thực hiện nghi thức chào cờ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, trở thành nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, cung cấp thông tin kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; qua đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn học tập, công tác, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ và tính lan toả trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ,  trường mầm non, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Phổ thông DTNT THCS&THPT Yên Lập tổ chức sinh hoạt chuyên đề dưới cờ Đảng và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học

 - Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng (chào cờ đầu tuần của các trường học) theo Thông báo số 256-TB/TU ngày 09/5/2016 của Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ.

- Bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, ngay sau khi kết thúc nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca các cơ quan, đơn vị, trường học dành thời gian từ 05 đến 10 phút để tổ chức sinh hoạt chuyên đề dưới cờ Đảng với nội dung kể một số câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong huyện và tại cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối tuyên truyền, Văn phòng Huyện uỷ hằng tháng sưu tầm, tổng hợp, lựa chọn các câu chuyện về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện sinh hoạt dưới cờ Đảng sau khi thực hiện nghi thức chào cờ; tuyên truyền trên Đài TT-TH huyện và trang Thông tin điện tử của huyện, trang facebook "Quê Hương Yên Lập'.

- Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện tại các cơ quan đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện gắn với việc đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành của huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ

- Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng theo Thông báo số 256-TB/TU ngày 09/5/2016 của Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ.

- Hằng tháng lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, lựa chọn biểu dương trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề dưới cờ Đảng.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác qua những mẩu chuyện kể, những bài viết, những tấm gương mang ý nghĩa nhân văn, từ đó áp dụng vào cuộc sống, học tập và làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy