Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
  • Cập nhật: 10/12/2021
  • Lượt xem: 8003 lượt xem

Ngày 15/11/2021, HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH- HĐND về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Theo đó:

1. Về tiếp xúc cử tri

1.1. Nội dung tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp

+ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

- Thông báo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX.

- Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri, để Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã tổng họp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn, gửi Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp để thông báo tại kỳ họp thứ ba và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri.

+ Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

- Thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba và kết quả giải quyết ý kiến cử tri của UBND huyện và các cơ quan liên quan.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của tổ đại biểu trước cử tri.

- Thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri để Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã tổng họp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn, gửi ủy ban MTTQ huyện chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri.

1.2. Thời gian

Các tổ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, trong các ngày từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2021.

* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND huyện sẽ báo cáo xin ý kiên Thường trực Huyện ủy để lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri cho phù họp với các quy định và diễn biến tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

2. Về họp tổ đại biểu HĐND huyện

2.1. Nội dung

Các cuộc họp tổ đại biểu do Tổ trưởng chủ trì và cử thư ký ghi biên bản cuộc họp. Nội dung:

+ Họp tổ trước kỳ họp:

- Phân công thành viên của tổ thực hiện các nhiệm vụ khi tiếp xúc cử tri (Thông báo các nội dung trong hội nghị TXCT với cử tri; tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri).

- Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; các văn bản của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện, các cơ quan liên quan trình kỳ họp. Đặc biệt quan tâm thảo luận các báo cáo, kế hoạch, tờ trình để giúp cho việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện hiệu quả, phù họp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

- Phân công thành viên trong tổ nghiên cứu và đăng ký thảo luận, chất vấn, nội dung yêu cầu giải trình tại kỳ họp. Yêu cầu mỗi tổ đăng ký ít nhất 01 ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tại hội trường; 01 ý kiến chất vấn và 01 nội dung yêu cầu giải trình tại kỳ họp (khi gửi đăng ký cần ghi rõ họ và tên đại biểu tham gia, nội dung tham gia thảo luận, chất vấn, giải trình và yêu cầu cơ quan giải trình hoặc cá nhân trả lời chất vấn).

- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, ban hành tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, các tổ đề xuất với Thường trực HĐND huyện nội dung giám sát chuyên đề cụ thể của tổ đại biểu (nếu có).

+ Họp tổ sau kỳ họp:

- Phân công thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, bao gồm các nhiệm vụ: phối họp với MTTQ và chính quyền các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri; triển khai các nội dung, trả lời và tiếp thu các ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri; thống nhất với MTTQ các xã về tổng hợp các ý kiến đề nghị, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan xem xét, giải quyết; tổng họp và gửi báo cáo tổng họp ý kiến cử tri sau các buổi tiếp xúc cử tri theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện.

- Tổ trưởng xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của tổ; chuẩn bị và tiến hành họp Tổ để kiểm điểm, chấm điểm xếp loại hoạt động của Tổ và của từng thành viên trong tổ năm 2021 theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện.

* Lưu ý: Khi họp tổ, Tổ đại biểu mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nơi tổ ứng cử dự họp cùng tổ để tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan.

2.1. Thời gian

Căn cứ vào Chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, các tổ đại biểu HĐND huyện quyết định thời gian họp tổ. Thời gian họp tổ trước kỳ họp xong trước ngày 08/12/2021.

Ban Biên tập