Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
  • Cập nhật: 01/03/2023
  • Lượt xem: 1140 lượt xem

Thực hiện Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Sau đây Ban Biên tập trang thông tin điện tử xin giới thiệu nội dung của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ.


- Điều 21 Luật Điện ảnh (số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022) về phổ biến phim trên không gian mạng;

- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh; gắn với các quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022; khoản 2, 3 Điều 4, khoản 6, 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

- Điều 27 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

- Các quy định tại Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo.

Ban Biên tập