Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Đồng Thịnh
  • Cập nhật: 21/10/2020
  • Lượt xem: 5443 lượt xem

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện vừa phối hợp với UBND xã Đồng Thịnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở xã Đồng Thịnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Trong đó tập trung nhấn mạnh các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành; tuyên truyền một số quy định về việc cấp quyền sử dụng đất; một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; một số luật hòa giải cơ sở... Qua đó góp phần giúp nhân dân nắm bắt và chấp hành các quy định mới của Nhà nước về quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Kết thúc phần tuyên truyền, báo cáo viên đã dành thời gian để giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn mức giao đất ở mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất../
Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Trong đó tập trung nhấn mạnh các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành; tuyên truyền một số quy định về việc cấp quyền sử dụng đất; một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; một số luật hòa giải cơ sở... Qua đó góp phần giúp nhân dân nắm bắt và chấp hành các quy định mới của Nhà nước về quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Kết thúc phần tuyên truyền, báo cáo viên đã dành thời gian để giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn mức giao đất ở mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất../

T/h: Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập).