Về việc đẩy mạnh khai báo sức khỏe điện tử trong phòng, chống Covid-19
  • Cập nhật: 26/03/2020
  • Lượt xem: 2550 lượt xem

Ngày 24/3/2020 UBND huyện ban hành văn bản số 372/UBND-YT về việc đẩy mạnh khai báo sức khỏe điện tử trong phòng, chống Covid-19