Yên Lập: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác
  • Cập nhật: 28/02/2023
  • Lượt xem: 1203 lượt xem

Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Yên Lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thực hiện nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hằng tháng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị trên phạm vi toàn huyện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa những nhiệm vụ phù hợp với tình hình, đặc điểm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; qua đó, đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nâng cao ý thực trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Huyện xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định nội dung trọng tâm khâu đột phá cần thực hiện là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế xác định rõ nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ những nội dung cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị... Điển hình là Đảng bộ xã Hưng Long với khâu đột phá: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hay như Trường THPT Lương Sơn cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách cho học sinh theo tấm gương của Bác, như: Tổ chức các buổi ngoại khoá, cho học sinh đi trải nghiệm thực tế, tổ chức cho học sinh đọc sách, báo về Bác Hồ, thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Người; thi văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Việc giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhà trường thực hiện nghiêm túc thông qua các môn học... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tấm gương cô giáo Hà Thị Kim Liên - Giáo viên môn Địa lý, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp và tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Quốc Dân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Kinh tế đạt kết quả khá toàn diện, thu ngân sách trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt mức kế hoạch tỉnh giao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên”.

Năm 2022, huyện vượt 15/16 chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội và hai chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng. So với dự toán, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 192,5%, thu ngân sách huyện ước đạt 170,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng/người/năm; huy động được trên 463 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư công để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có thêm 5 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị trật tự an toàn được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Tỉ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 94%, trong đó có trên 18% tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi, đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Từ tháng 11/2020, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, trường học trong toàn huyện thực hiện nền nếp nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hằng tháng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua những câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của một số cấp ủy cơ sở có lúc chưa thật quyết liệt; tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan hành chính nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Chỉ đạo việc xây dựng, phát hiện và tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa kịp thời. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu cấp cơ sở có lúc chưa được kịp thời, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân

Để việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn, thời gian tới, cấp ủy các cấp huyện Yên Lập tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Báo Phú Thọ