Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • Cập nhật: 21/02/2022
  • Lượt xem: 7517 lượt xem

Với nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.


Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ của Chi bộ Sơn Nga

( Đảng bộ xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập) .

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư chi bộ và đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ và tình hình thực tế; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ; xác định, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Các chi bộ đã nghiêm túc triển khai và duy trì nền nếp nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)… trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt chưa được chuẩn bị kỹ và đầy đủ; chưa quan tâm gợi ý các nội dung trọng tâm cần thảo luận; sinh hoạt chi bộ chủ yếu tập trung kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa coi trọng đánh giá, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng; chưa tổ chức cho đảng viên tự kiểm điểm, báo cáo trước tổ Đảng hoặc chi bộ về nhiệm vụ đảng viên, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính giáo dục, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế; sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng trong việc chọn nội dung và cách thức tổ chức hoặc chưa sinh hoạt đủ kỳ, nội dung còn đơn điệu, chưa sát thực tế, thiếu hấp dẫn... Việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại hội nghị ở một số chi bộ thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời… 

Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: Do chi ủy, nhất là bí thư chi bộ năng lực còn hạn chế; kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng; một số bí thư chi bộ chưa nghiên cứu sâu về nguyên tắc của Đảng và chưa dành thời gian đầu tư suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, định hướng nội dung sinh hoạt của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ chưa thường xuyên nên chi bộ sinh hoạt có tính chất chiếu lệ...

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; gắn sinh hoạt chi bộ với quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)… 

Nâng cao nhận thức, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, điều hành cơ quan, các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng, hiệu quả; quyết định chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng với chính quyền cùng cấp, tạo cơ chế phối hợp và những điều kiện đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thì bí thư chi bộ phải quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện hết chính kiến của mình, trước khi tiến hành biểu quyết chung. Từ dự kiến công việc đến phân công công tác cho đảng viên phải được phân tích kỹ lưỡng, có lý, có tình và phải được thảo luận một cách dân chủ. Những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng và động viên, khuyến khích, tiếp thu một cách cầu thị. Chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến của đảng viên, trả lời những chất vấn của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp ủy cấp trên và trả lời đảng viên trong lần sinh hoạt tiếp theo.

Cùng với đó, các tổ chức cơ sở Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các cấp ủy cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ, cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời.
 Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp, để làm được điều đó thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm cho chi bộ tốt, chi bộ tốt tức là Đảng bộ mạnh, các Đảng bộ mạnh tức là toàn Đảng vững mạnh. Vì vậy, mỗi đảng viên phải tự giác, tự rèn luyện, tích cực tham gia, thực hiện tốt các nội dung để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nơi mình đang công tác, sinh sống.

Nguồn: Báo Phú Thọ