Đơn vị bầu cử số 01: Các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương - huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 17/05/2021
  • Lượt xem: 4439 lượt xem

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tại đơn vị bầu cử số 01: Các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương - huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Hoàng Xuân Hưng