Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 6251 lượt xem

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%). Trong đó, các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2,0%); cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu (0,6%);

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu (26,6%).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).

Lực lượng vũ trang: Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%); Công an: 02 đại biểu (0,4%).

Tòa án nhân dân tối cao : 01 đại biểu (0,2%); Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%); Kiểm toán nhà nước : 01 đại biểu (0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%) và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 đại biểu (14,6%).

Cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm: lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân) là 63 đại biểu (12,6%); đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội là 67 đại biểu (13,4%) (đối với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, mỗi địa phương có 02 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 09 đại biểu (1,8%); Công đoàn: 06 đại biểu (1,2%); Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 05 đại biểu (1,0%); Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: 07 đại biểu (1,4%); Hội Nông dân Việt Nam: 05 đại biểu (1,0%); Hội Cựu chiến binh Việt Nam: 03 đại biểu (0,6%); Đại biểu tôn giáo: 06 đại biểu (1,2%); Quân đội (bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh): 14 đại biểu (2,8%); Công an: 09 đại biểu (1,8%); Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp: 13 đại biểu (2,6%), trong đó: Tòa án nhân dân: 05 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân: 04 đại biểu; Sở Tư pháp: 04 đại biểu; tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo (viện nghiên cứu, đại học, học viện, ...): 06 đại biểu (1,2%); doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 07 đại biểu (1,4%).

Cơ cấu hướng dẫn là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử tiêu biểu, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ... Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc: mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 03 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại biểu; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 06 đại biểu.

Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc: Đoàn đại biểu Quốc hội có 06 đại biểu thì có 02 đại biểu Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội có 07 đại biểu thì có 03 đại biểu Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội có 08 đại biểu thì có 03-04 đại biểu Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội có 09 đại biểu thì có 04 đại biểu Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội có 11 đến 14 đại biểu thì có 05-07 đại biểu Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội có 29-30 đại biểu thì có 14-15 đại biểu Trung ương…

Ban Biên tập