Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 11/12/2021
  • Lượt xem: 7179 lượt xem

Ngày 12/11/2021, HĐND huyện ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó:

I. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. UBND huyện trình

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Kèm theo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (trong đó có chi dự phòng ngân sách); nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch đầu tư công năm 2022, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án (Kèm theo tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch và dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn năm 2021 do UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo công tác tiếp công dân, nhận đơn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ hai, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ hai- HĐND huyện khóa XX.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 (kèm dự thảo Nghị quyết).

- Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (Kèm theo tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch và dự thảo Nghị quyết).

- Tờ trình về việc bầu ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện trình

Thường trực HĐND huyện

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

- Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022 (kèm dự thảo Nghị quyết).

- Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm dự thảo Nghị quyết).

Các Ban của HĐND huyện

- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện năm 2021.

- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021.

- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2021.

- Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về những nội dung trình kỳ họp được phân công.

- Báo cáo két quả thẩm tra của Ban Pháp chế về những nội dung trình kỳ họp được phân công.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những ý kiến kiến nghị với HĐND, UBND huyện năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX.

4. Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình

- Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT D KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án.

- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022.

- Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. THỜI GIAN TIẾN HÀNH KỲ HỌP

Kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX họp trong 1,5 ngày, vào ngày 16, 17 tháng 12 năm 2021.

Thời gian các Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo: Chậm nhất ngày 06 tháng 12 năm 2021.

Ban Biên tập