Hiệu quả bước đầu từ Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • Cập nhật: 06/04/2021
  • Lượt xem: 19234 lượt xem

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Huyện Yên lập đã chỉ đạo để tất cả các đảng viên của Đảng bộ huyện được tham gia học trực tuyến với 18 điểm cầu với tổng số đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%, các đảng viên tham gia học tập lần này đều phấn khởi được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt.


Điểm cầu tại Trung tâm hội nghị huyện

 

Điểm cầu tại thị trấn Yên Lập

 Ông Hoàng Đức Xuân, Đảng viên thị  trấn Yên Lập, huyện Yên Lập phấn khởi nói:  "Đảng viên khi được nghe các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đất nước báo cáo, không khí học tập rất tập trung, chăm chú lắng nghe, lần này các đồng chí báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung mới, những vấn đề mới của Nghị quyết, chủ yếu tập trung những vấn đề cốt lõi, cơ bản".

Những người quán triệt Nghị quyết là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là người trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện, điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong việc học tập, mà còn giúp cho đội ngũ đảng viên và nhân dân nhận thức về các nội dung được đề cập trong ghị quyết được sâu sắc hơn.


Điểm cầu tại xã Hưng Long

 Ông Đỗ Mạnh  Hồng - đảng viên xã Hưng Long cho biết: "Tất cả các đợt học Nghị quyết của trung ương, nhưng đợt này tôi thấy rất sâu sát , thông qua các đồng chí giảng viên chúng tôi tiếp thu được những kết quả đạt được rất nhiều, nhất là trong đại dich covid 19 vẫn duy trì được về an ninh, về quốc phòng cũng như phát triển kinh tế".

Học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng là cơ sở giúp cho toàn Đảng, toàn dân thống nhất nhận thức, từ đó thống nhất hành động trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Ông Trần Văn Phương, Bí thư đảng ủy xã Lương Sơn: "Sau hội nghị trực tuyến của Trung ương đảng, Đảng ủy xã Lương Sơn sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đến các chi bộ cũng như các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, cụ thể hóa đưa Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống".

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.  

Bài, ảnh: Bích Thọ -Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)