Hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
  • Cập nhật: 17/05/2021
  • Lượt xem: 14979 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia


I.  Đối tượng: Cán bộ tư pháp, lãnh đạo, văn thư thuộc UBND cấp xã, phòng Tư pháp cấp huyện

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu nhằm hướng dẫn Cán bộ tư pháp, lãnh đạo, văn thư thuộc UBND cấp xã, phòng Tư pháp cấp huyện cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử.

2. Đăng nhập hệ thống

Cán bộ được phân quyền thực hiện truy cập hệ thống tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/ 


và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản vnconnect (Lưu ý: tài khoản đã được phân quyền tương ứng với từng vai trò xử lý)

 Cụ thể các bước tiến hành Tại đây

II.  Đối tượng: Người dân, doanh nghiệp

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu nhằm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đặt lịch hẹn đăng ký dịch vụ chứng thực điện tử và nhận kết quả bản sao điện tử trên cổng DVCQG.

2. Đăng nhập hệ thống

Người dân, doanh nghiệp truy cập vào cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/, chọn menu “Dịch vụ công nổi bật”,

 

 Cụ thể các bước tiến hành Tại đây


Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công chứng thực Tại đây

Lê Quang