Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030”
  • Cập nhật: 30/05/2021
  • Lượt xem: 10767 lượt xem

Để đảm bảo phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hợp lý hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nội dung Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Mọi ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030" xin vui lòng truy cập tại đây

 

Nội dung Dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030" và các tài liệu liên quan, cụ thể: 

 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường