Ngày 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Phú Thọ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 4240 lượt xem


Ngày 7/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc thiết lập thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Phú Thọ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hoạt động của cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, điện nước, ăn uống để phục vụ cho công tác thu dung người được theo dõi, cách ly y tế; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban Biên tập