Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 15/06/2021
  • Lượt xem: 6302 lượt xem

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo thông báo số 04/TB-HĐND ngày 11/6/2021 của HĐND huyện Yên Lập về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  Dự kiến sẽ tiến hành các nội dung sau:

1. Nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri  trên địa bàn huyện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Bầu Trưởng, Phó trưởng các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

6. HĐND huyện xem xét, quyết định số lượng thành viên các Ban của HĐND huyện.

7. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Bầu Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về những nội dung trình kỳ họp được phân công thẩm tra.

11. Chia tay đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử.

Về thời gian tiến hành kỳ họp: Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX tổ chức trong thời gian 1/2 ngày, dự kiến khai mạc vào chiều ngày 25/6/2021 (Thứ sáu).

Ban biên tập