Thông báo: Mời tham gia đấu giá tài sản thanh lý
  • Cập nhật: 21/06/2021
  • Lượt xem: 22152 lượt xem

Ngày 21/6/2021 Hội đồng đấu giá tài sản thanh lý xe ôtô ban hành Thông báo số 06/TB-VPĐK về việc mời tham gia đấu giá tài sản thanh lý

Ban biên tập