Thông báo: Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 11/06/2021
  • Lượt xem: 21369 lượt xem

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

(Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ từ trang 105 đến trang 107)

Ban biên tập