Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 04/08/2021
  • Lượt xem: 11664 lượt xem

Ngày 02/8/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 1143/UBND-LĐTBXH về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Lập

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 68); Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 23); Văn bản số 3187/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1819/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được triển khai kịp thời, đúng quy định, UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 1143/UBND-LĐTBXH ngày 02/8/2021. Theo đó, các cơ quan, đơn vị; UBND các  xã, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

Trong đó, UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Phối hợp với các cơ quan rà soát, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp đối tượng hưởng chính sách quy định tại Chương VII, Chương IX của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và không quy định thêm các thủ tục hành chính.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, tổng hợp danh sách nhóm đối tượng người lao động không có giao kết lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (quy định tại điểm 12 mục II nghị quyết 68/NQ-CP). Để có căn cứ báo cáo UBND tỉnh cân đối nguồn lực, ban hành chính sách UBND huyệnyêu cầu các xã, thị trấn  thực hiện rà soát đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ như sau:

Về đối tượng

Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Việc làm không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn huyện Yên Lập (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) làm một trong năm loại công việc sau trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Thu gom rác, phê liệu.

- Bốc vác, vận chuyển bằng xe thô sơ không có hoặc không gắn động cơ.

- Lái xe mô tô hai bánh trở khách.

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán vé số.

- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở) được thành lập theo quy định của pháp luật và đang hoạt động trong lĩnh vực: ăn uống, lưu trú, bán hàng tại điểm du lịch, chăm sóc sức khỏe do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ ngày 01/05/2021 đến nay.

Về điều kiện hưởng

Đối tượng được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

+ Bị mất việc làm do bản thân thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong địa bàn khu dân cư phải phong tỏa hoặc cơ sở làm việc nằm trong địa bàn phải phong tỏa theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng liền kề (trước thời điểm có quyết định cách ly y tế hoặc phong tỏa của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội) được công nhận theo quyết định của Chủ tịch UBND xã thời điểm 31/12/2020.

+ Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Biên tập