UBND HUYỆN YÊN LẬP TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ HUYỆN
  • Cập nhật: 10/03/2021
  • Lượt xem: 3295 lượt xem

UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Trên cơ sở phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cơ quan UBND huyện Yên Lập đã tiến hành các bước theo quy trình và đi đến thống nhất các nhân sự dự kiến được giới thiệu ứng cử. Theo đó, đã lấy ý kiến để giới thiệu 3 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh và 5 đại biểu ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các cử tri đã thể hiện sự đồng thuận cao đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện; những người được giới thiệu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% cử tri cơ quan UBND huyện Yên Lập đã biểu quyết đồng ý với các nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hồng Vân - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)