Về triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • Cập nhật: 04/07/2022
  • Lượt xem: 3279 lượt xem

Ngày 01/7/2022 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 1047/UBND-VP về phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết: