Yên Lập công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 27/04/2021
  • Lượt xem: 6731 lượt xem

Ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Yên Lâp ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử.

Theo đó, số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu

Số người ứng cử

Đơn vị bầu cử số 1

5

8

Đơn vị bầu cử số 2

5

8

Đơn vị bầu cử số 3

5

8

Đơn vị bầu cử số 4

5

8

Đơn vị bầu cử số 5

5

8

Đơn vị bầu cử số 6

5

8

Đơn vị bầu cử số 7

5

8

Tổng

35

56

                    

 

Cụ thể danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 07 đơn vị bầu cử:

Ban Biên tập