Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • Cập nhật: 05/11/2019
  • Lượt xem: 11595 lượt xem

Ngày 04/11/2019 Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập Thông báo số 05/TB-HĐND về việc dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021