Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Ban Biên tập 25/02/2021 14:35

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:31

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:25

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021
Ban Biên tập 25/02/2021 14:12

Ngày 14/01, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử
Ban Biên tập 25/02/2021 13:01

Ngày 11/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
25/02/2021 12:03

Ngày 22/11/2019, Quốc hội ban hành Luật số: 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015
Ban Biên tập 25/02/2021 11:47

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 số 77/2015/QH13 quy định chi tiết về bộ máy tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn và ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 ngày 25/02/2021
Sở Thông tin và Truyền thông 25/02/2021 09:09

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 Ngày 23/02/2021
Sở Thông tin và Truyền thông 23/02/2021 08:00