Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/03/2021 21:14

Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm...

Yên Lập tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng
Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 24/03/2021 10:18

Ngày 22/3/2021, UBND huyện Yên Lập phối hợp với Thanh tra tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật...

GIỚI THIỆU LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
Ban Biên tập 03/03/2021 09:11

Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014). Chủ tịch nước ký Lệnh số...

Hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Ban Biên tập 25/02/2021 15:22

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu...

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 25/02/2021 15:14

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI-Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính phủ: Hướng dẫn quy...

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:42

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng...

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Ban Biên tập 25/02/2021 14:35

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:31

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:25

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.