Hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng
Lê Quang 18/05/2021 16:04

Tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Lê Quang 18/05/2021 15:23

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Lê Quang 17/05/2021 15:47

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Thọ
Lê Quang 17/05/2021 14:49

Tài liệu hướng dẫn chức năng "Nhập liệu" và "Gửi báo cáo" trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ
Lê Quang 07/05/2021 17:34

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020
Ban Biên tập 20/03/2021 20:51

Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm...

Chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
03/09/2020 07:15

09 chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến do Cục Thông tin cơ sở sản xuất