Hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Ban Biên tập 25/02/2021 15:22

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu...

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 25/02/2021 15:14

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI-Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính phủ: Hướng dẫn quy...

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:42

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng...

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Ban Biên tập 25/02/2021 14:35

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:31

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 25/02/2021 14:25

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021
Ban Biên tập 25/02/2021 14:12

Ngày 14/01, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử
Ban Biên tập 25/02/2021 13:01

Ngày 11/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
25/02/2021 12:03

Ngày 22/11/2019, Quốc hội ban hành Luật số: 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số...