Thông báo: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập
09/01/2020 11:07

Ngày 30/12/2019 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
12/02/2019 00:00

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2018
01/10/2018 00:00

Ngày 13/9/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Yên Lập
03/01/2018 00:00

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ