Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030
Ban Biên tập 13/08/2021 20:58

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020
04/01/2021 07:51

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên...

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020
Ban Biên tập (nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ) 26/03/2020 14:51

Phuthoportal - Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Quyết địn số 1050-QĐ/UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập đến năm 2020
01/01/2019 00:00

Phương hướng và mục tiêu tổng quát Từ những luận cứ đã phân tích ở trên, phương hướng và mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến 2020 của Yên Lập là: Phát...