Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, Công đoàn Việt Nam
  • Cập nhật: 16/12/2018
  • Lượt xem: 49458 lượt xem

Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dưới hình thức hội nghị trực tuyến.Tại điểm cầu huyện Yên Lập có gần 150 đông chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên kiểm tra Liên đoàn lao động huyện Yên Lập; Các đồng chí chủ tịch, Phó chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã tham gia học tập.


Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 5 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Chuyên đề 2: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Chuyên đề 3: Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới. Chuyên đề 4: Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn. Chuyên đề 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn./.