Yên Lập: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 35294 lượt xem

Ngày 23/11, Huyện Yên Lập tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập, quan triệt triển khai thực hiện các nội dung hội Nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đến các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện; trưởng các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sưn nghiệp thuộc UBND huyện; báo cáo viên cấp huyện; bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được học tập, quán triệt nội dụng cơ bản của Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu hiểu, nắm bắt được những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết được hội nghị Trung ương 8 khóa XII thông qua. Ngay sau khi Hội nghị, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống./.

Hồng Vân – Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)