Cụm 3 xuân huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021
  • Cập nhật: 20/04/2021
  • Lượt xem: 7242 lượt xem

Cụm xã 3 xuân gồm: Xuân Viên, Xuân An, Xuân Thủy huyện Yên Lập vừa tổ chức đợt huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021.


Toàn cảng đợt huấn luyện dân quân tự vệ cụm 3 xuân

Trong đợt huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021, các chiến sỹ Dân quân tự vệ tại 3 xã Xuân Viên, Xuân An, Xuân Thủy được báo cáo viên của Ban Chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt 8 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Dân quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự, an ninh, dự bị động viên, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, biên giới quốc phòng, phòng thủ quân sự; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Dân quân tự vệ, tham gia giải quyết tình hình phức tạp tại địa phương; nội dung cơ bản về công tác Liên hiệp quốc về Luật biển và Luật Biển Việt Nam...

Sau khi tham gia tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách về chiến lược quốc phòng, các chiến sỹ Dân quân tự vệ cụm xã được huấn luyện về đội hình, đội ngũ và các kỹ năng sử dụng súng, kỹ năng bắn súng tại thao trường.

Thông qua đợt huấn luyện, nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ Dân quân nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối quân sự của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm cơ sở vận dụng trong diễn tập, chiến đấu phòng thủ dân sự, sẵn sàng bảo vệ mục tiêu khi có tình huống sẩy ra./. 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)