Hiệu quả hoạt động của Hội Hội Cựu chiến binh xã Hưng Long qua 6 tháng đầu năm 2022
  • Cập nhật: 08/07/2022
  • Lượt xem: 2547 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội CCB xã Hưng Long dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Hội CCB Huyện Yên Lập, sự phối hợp giúp đỡ của UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội. Hội CCB xã Hưng Long đã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động CCB, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, duy trì thường xuyên tổ thông tin, tuyên truyền với 9 thành viên và 32 cộng tác viên dư luận xã hội ở tất cả các chi hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn khu dân cư; thực hiện kế hoạch về 3 khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, trọng điểm là chi hội", "Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng", "Phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại của CCB theo hướng liên doanh, liên kết, phát triển hiệu quả, bền vững". Phối hợp UBND xã và các tổ chức đoàn thể tổ chức chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn, trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã nhận được 266 xuất quà cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn xã, trị giá gần 95 triệu đồng, tổ chức xây dựng “Xóa nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra Hội còn tích cực tham gia các cuộc vân động, các phong trào như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào CCB tham gia xây dựng nông thôn mới “Xanh, Sạch, Đẹp”, Hội còn tuyên tuyền vân động hội viên, nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật cản, phát quang hành lang an toàn giao thông trong thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động từ thiện nhân đạo. các mô hình “Sạch đường làng, sạch đồng, sáng ngõ”, “Đường CCB tự quản, tổ an ninh tự quản” được phát huy và nhân rộng. 


Hội CCB xã Hưng Long chăm sóc đường hoa do Hội CCB tự quản, khu Đình Cả

Công tác nhận ủy thác quản lý, sử dụng vốn Ngân hàng CSXH huyện được Hội triển khai có hiệu quả, đúng mục đích. Hiện nay, Hội CCB xã Hưng Long đang quản lý 03 Tổ TK&VV, với 117 hộ thành viên, với tổng dư nợ tính đến tháng 5/2022 là: 2,9 tỷ đồng; để làm tốt công tác hội trong 6 tháng cuối năm hội CCB xã Hưng Long tiếp tục tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập hợp đoàn kết, động viên CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia vào lực lượng để xây dựng hội. Chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện 3 khâu đột phá gồm "Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, trọng điểm là chi hội", "Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng", "Phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại của CCB theo hướng liên doanh, liên kết, phát triển hiệu quả, bền vững". Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và công tác tham mưu của Hội, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương./.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)