Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022
  • Cập nhật: 09/08/2022
  • Lượt xem: 1958 lượt xem

Ngày 9/8, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Dự có Lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Quốc Dân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị và hơn 70 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

Trong thời gian tham gia lớp học các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu  chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ; Vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

Thông qua lớp học sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị, văn hóa xã hội tại địa phương, đơn vị công tác./.

Hồng Vân - Xuân Đôn ( Trung tâm VH -TT -DL và TT huyện)