Khai mạc lớp bồi dưỡng Lý Luận Chính trị dành cho đảng viên mới
  • Cập nhật: 01/08/2022
  • Lượt xem: 2149 lượt xem

Ngày 1/8, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng Lý Luận Chính trị dành cho đảng viên mới. Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Quốc Dân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Toàn cảnh Lễ khai mạc

Tham gia lớp học có 86 học viên, trong thời gian 08 ngày (Từ ngày 01/8 đến 08/8/2022), các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, Kết thúc khóa học các học viên sẽ được viết bài thu hoạch cuối khóa, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý‎ luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan đơn vị mình, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập)