Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT nối các xã vùng CT229
  • Cập nhật: 04/01/2021
  • Lượt xem: 7387 lượt xem

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND huyện ban hành quyết định 2507/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối các xã vùng CT 229 huyện Yên Lập gồm các xã Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng, Xuân Thủy, huyện Yên Lập (Vị trí: tuyến 4 nhánh 1, nhánh rẽ số 1 nối tuyến 3 nhánh 2, nhánh rẽ số 2 nối tuyến 3 nhánh 3, tuyến 3 nhánh 1, tuyến 3 nhánh 2, tuyến 1 nhánh 3)

Thu hồi tổng diện tích 65.734,0 m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân và quỹ đất do UBND các xã: Xuân Thủy, Thượng Long, Hưng Long quản lý theo chỉ giới thu hồi đất thể hiện trên tập bản vẽ trích lục thu hồi đất, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Yên Lập lập tháng 12 năm 2020. Trong đó diện tích, loại đất thu hồi tại các xã cụ thể như sau:

a) Xã Xuân Thủy:  Diện tích thu hồi là: 52.857,7 m2.

Bao gồm:

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 3.551,5 m2.

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 1.484,8 m2.

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 1.900,2 m2.

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 1.468,5 m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 1.031,9 m2.

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 70,1 m2.

+ Đất bằng chưa sử dụng (BCS): 285,3 m2.

+ Đất giao thông (DGT): 41.814,0 m2.

+ Đất cơ sở văn hóa (DVH): 10,0 m2.

+ Đất thủy lợi (DTL): 1.241,4 m2.

b) Xã Thượng Long: Diện tích thu hồi là: 11.646,2 m2.

Bao gồm:

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 512,8 m2.

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 339,9 m2.

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 4.402,7 m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 795,8 m2.

+ Đất bằng chưa sử dụng (BCS): 166,8 m2.

+ Đất giao thông (DGT): 4.648,9 m2.

+ Đất thủy lợi (DTL): 505,5 m2.

+ Đất sông, suối (SON): 273,8 m2.

c) Xã Hưng Long: Diện tích thu hồi là: 1.230,1 m2.

Bao gồm:

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 981,3 m2.

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 248,8 m2.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối các xã vùng CT229 huyện Yên Lập gồm các xã (Phúc Khánh - Thượng Long - Nga Hoàng - Xuân Thủy).

UBND huyện Yên Lập