Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022
  • Cập nhật: 28/07/2022
  • Lượt xem: 2794 lượt xem

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Lập vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện.


Toàn cảnh Lễ bế giảng

Sau thời gian 12 ngày nghiên cứu, học tập các học viên là trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn huyện; lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn được truyền đạt một số chuyên đề về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước trên thế giới có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; thứ tự các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng.


Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Với tinh thần nghiên cứu, tham gia học tập đầy đủ 100% các học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch. Kết quả đạt loại Giỏi 77%, còn lại đạt loại Khá. Qua Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022 giúp các học viên vận dụng các nội dung đã nghiên cứu vào quá trình công tác tại cơ quan, địa phương, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nắm được đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng và an ninh góp phần giữ vững nền quốc phòng và an ninh tại địa phương./.

Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập)