Đảng ủy thị trấn Yên Lập tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Cập nhật: 11/08/2022
  • Lượt xem: 2193 lượt xem

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy thị trấn Yên Lập, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Đỗ Tuấn Vinh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lập chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Yên Lập.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện văn kiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác và đời sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị quyết, quy định; tăng cường đấu tranh chống các  quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới" do đồng chí Đỗ Tuấn Vinh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn truyền đạt, trong đó nhấn mạnh: nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Đồng chí Đỗ Tuấn Vinh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Chuyên đề "Tiếp tục đổi mới hoàn thiệt thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập phát triển cao" do đồng chí Đinh Thế Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn truyền đạt, chuyên đề nhấn mạnh việc quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, có sức ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai, nguồn lực đất đai cần được tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, đạt hiệu quả cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội.


Đồng chí Đinh Thế Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Các chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" được triển khai nghiên cứu, học tập thông qua tài liệu.

Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt; đồng thời với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra./. 

Lê Luân (Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch&TT)